Minneapolis Ford Plant

Photos courtesy of Brian McMahon.